Bovenstaand kaartje is bekeken vanuit Gelderland dus de ligging van Hedel is ten noorden van de Maas!

Hoge heerlijkheid Hedel

Hedel, ten noorden van ‘s-Hertogenbosch aan de Maas gelegen, was een leen van Gelre, en ontleende zijn belang niet alleen aan de ligging op de Geldersche grenzen, maar ook aan de riviertol, die aan de heerlijkheid verbonden was.

De volgende onderwerpen in dit hoofdstuk:

Anno 1698 baronie Hedel te koop

De baronie Hedel, een Geldersch leen, was in 1698 door de kinderen van Elisabeth prinses VAN HOHENZOLLERN, gravinweduwe VAN AUVERGNE, verkocht aan hunnen rentmeester Godefroy Frederik VAN DE POLL. De Staten van Gelderland maakten als leenheeren van het recht van naasting[1] gebruik en gelastten de Rekenkamer, de koopsom aan Van de Poll terug te betalen en de heerlijkheid met alle daartoe behoorende domeinen in beheer te nemen[2].

[1] Naasten = annexeren, in beslag nemen, in bezit nemen, inpikken, onteigenen, verbeurd verklaren.
[2] bron: Mr. J.J. VAN HASSELT, Consulatien, enz. over leen- en andere serviele goederen (Amsterdam 1769), blz. 69 vlg

In de Haerlemsche courant lezen wij de publiekelijke aankondiging op 13 september 1698 van de verkoop van “de Barony of de schoone Vrye Heerlijckheyt van Hedel, gelegen aan de Mase in de Bommelerwaert, omtrent 2 uuren van ’s Hertogenbosch, bestaande in de hooge en middelen en lage jurisdictien…..” [klik hier of afbeelding voor vergroting orignele bron]

links:

DBNL: Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren: F.A.J. Vermeulen, de Bommeler- en de Tielerwaard | Hedel