tijdsvak

gebeurtenis

plaats

juni 1638 Slag bij Lillo Land van Beveren
jan -1658 Hangende het onderzoek werden markiezin Maria Elisabeth alle bevoegdheden op het gebied van politie en justitie in Bergen op Zoom ontnomen. Bergen op Zoom
22-03-1669 Pieter Jacques van Heijdenrijck gehuwd met jonkvrouw Anna Petronella Rogerius Proost in Wouw (Wouden) bij Bergen op Zoom het bijzijn van Beatrix en Gisberta Heijdenrijch, zussen van de bruidegom. Wouw
22-03-1669 De heer Herman van Heijdenrijck over eenige tijt naer Gelderlant (ver)trocken…  Bergen op Zoom->Gelderland
okt 1670-1703 Pieter J. woonde met zijn gezin vanaf oktober 1670 in de Meulenstraat in Mechelen mogelijk huurde hij dit eigendom van advocaat Fouquier dat was gelegen in de Molenstraat an de zijde van Tichelrij. In 1703 kocht Charles de la Motte, secr. van de Grote Raad dit huis.
29-11-1671 Overlijden van Maria Elisabeth op het Hof te Bergen op Zoom. Dochter Henriëtte Francisca heeft precies beschreven hoe haar sterfbed is geweest: rond acht uur ’s ochtends raakte ze verlamd aan haar rechterarm, haperde haar spraak en stuurde de arts haar naar bed. Nadat ze vervolgens herhaalde malen met haar biechtvader had gesproken, riep ze haar dochter bij zich, zei dat het zeer slecht met haar ging en gaf haar de zegen. Hierna volgde nog een beroerte. Zo overleed ze rond half elf, zonder dat de priester haar het laatste oliesel had kunnen geven. De gereformeerde kerkenraad bepaalde dat de doodsklokken pas na het einde van de avondpredikatie geluid mochten worden. Bergen op Zoom
12-11-1673 Mogelijk Jan Matthee geboren uit de ouders Guillem Matthei en Adriana Proost Beerse
           1679 Overlijden vermoedelijke vader van Jan, Willem Matthei

overlijden van Herman van Heijdenreijck

Beerse (B)

Gelderland

28 jul 1685 Overlijden jonkvrouw Anna Petronella Proost uit 1e huwelijk met P.J. van Heijdenreijck

in het begrafenisregister stond geschreven: 'over 3 oft 4 weken is gestorven op een ander, buijten begraven'

Puttershoek?
11 mrt 1690 Maria Johanna van der Steen gehuwd (2e) met P.J. van Heijdenreijck
Begraven Dordrecht 27 aug 1727
Dordrecht
1691 Minderjarige kinderen van Pieter Jacques van Heijdenreijck
1695 - 1699 Bewoning van het huis (ouders van Cornelia Geritse van der Hoven) aan het Moleneind te Bokhoven: ontvangen anno 1695-1699 de rendanten voor ontfangh een jaer huijshuere van Hendrick Anthonissen van Eijck (oud-schepenen van Bokhoven). Bokhoven
[1] AvB = Abdij van Berne in Heeswijk-Dinter | Kerkachief Bokhoven inv.nr. 65 DTB Bokhoven (1686-1768) De orginele registers van Bokhoven bevind zich in de Abdij van Heeswijk.| Opmerking: AvB: Abdij van Berne in Heeswijk-Dinter augustus 2009 (inventaris van het archief der parochie Bokhoven | Door mr. J.A.M. Hoekx met medewerking van K.M.H. Koppe. 1969. pagina 19) Doop-, trouw-, dood- en begraafboeken (n.b. zie ook inv.nr. 130)
Register (65) waarin staan geschreven: Bekeerlingen: 27-01-1686 – 03-03-1709? Doopsels: 06-04-1669 – 15-04-1756 (dopelingen van Bokhoven en elders; na 15-04-1756 een doopsel van 19 sept 1729 staan vermeld: vormelingen aug. 1699 Overledenen: 12-08-1712 – 24-03-1768 (ook personen van elders) Doopsels: 06-07-1756 – 15-02-1768 
Keerzijde: Bekeerlingen: 13-04-1669 – 19-02-1672, 1704, 1717, 1736; 05-02-1747 – 17-12-1761 Huwelijken: 24-04-1669 – 24-04-1768 | Ledenlijst van de Broederschap van de H. drievuldigheid 1677?-1684
       sept-1696 Conditie ende voorwaerde op de welcke Adriaenken Proost achterghelaeten weduwe wijlen Gieliam Mattey geassisteert met Adriaen Druyts schepenen alhier haeren vercoren momboir in desen voor de tochte / Dielis Geerts insgelijcx schepene alhier als momboir in desen (midts de doot van Peeter Mattei gewesene momboir ende Andries Proost als toesiender der weeskinderen van wijlen des voorss. Gilliam Mattheij daer moeder af is de voornoempde Adriaenken Proost Adriaen Schepens als man ende momboir voor Jenneken Matthei naer voorgaende decreet ende permisse van schepenen deser heerlijckheit dyene eynde in dato 24 october 1696 onderteeckent P. van Laer secretaris ten hooghsten ende schoonsten naer voorgaende sondaeghsche proclamatien ende kerckgheboden met afroepen des vosters met hooghen ende verdieren doende ieder der selvere twee gulden te bekeeren half ende halff naer ouder usantie / sullen vercoopen dese naerbeschreven paerceelen van erven alles op de conditie naer volghende goederen: den driesch ende bogaert / daer het huys (dat nu onlanghs bij ongheluck is afghebrant) heeft opghestaen groot ontrent hondert vijftich roeden comende oost de kinderen Wouter van Hoeck Anthonissone suyt de vercooperen ander erve west Elisabeth Proost ende noirt de vronte ende sal het naerbeschreven block ende cleyn driesken...

Jan was ca. 23 jaar (meerderjarig) en zou goed naar de Republiek vertrokken kunnen zijn.

Beerse
21-11-1698 Zijn hoogheijt den heere grave van Auvergne etc. etc. Voor schepenen van Bergen op Zoom gepasseert aenden hoogs ed(ele) welgeb(oren) heere God(efridus) Fred(erick) van(der) Poll en(de) zijn ed(ele) erven behoorlijck transport en(de) opdraght hadde gedaen van dese Baronije van Hedell, met alle zijne regten op en dependentien, voor schepenen der selver collegialiter vergadert heeft …. Hedel - Bergen op Zoom
    1699 Slot en heerlijkheid Hedel komen onder bestuur van de Gelders Domeinen Hedel
01-01-1701 Huwelijk Jan Matthee en Cornelia Geritse van der Hoven
1 jan(uari) 1701
legetime contraxerunt coram adm(odum) r(eferen)do d(omi)no Joe(s) Verhoeven can(nuni)o et plebano Turnhoutani et testibus ad hoc vocatis Jo(ann)es Matthei ex Turnhout et Cornelia Geritsse van der Hoven ex Bochoven[1].
Bokhoven
03-03-1701 Voogdijpapieren over kinderen Gerard Paulussen van der Hoven Bokhoven
eind 1699-1700 Aankomst Jan Matthee met als herkomst volgens trouwboek Bokhoven Turnhout. Leeftijd ca. 28 jaar Bokhoven
Hedel
29-05-1700 Einde ingebruikname kasteel Hedel door Godefroy Frederick van der Poll Hedel
29-07-1702 Overlijden Godefroy Frederick van der Poll Hedel
03-06-1702 Gedoopt is Maria wettige dochter van Joannes Mathijssen en Cornelia van der Hoven. Doopgetuigen: Paulus van der Hoven en Lucia Mathijssen Hedel
04-09-1703 Schuldbekentenis tussen juffrouw Henrietta en Emerentia van der Poll en Jan Matthee, transport verleden voor Jacob Elsevier secretaris van Hedel Hedel
 
11-08-1708 Gedoopt Adriana wettige dochter van Joannes Mate en Cornelia van der Hoven. Doopgetuigen zijn: Adrianus Prost en Joanna van der Hoven, daarvoor in de plaats Joes Wesselen die de doop hief.  Hedel
02-10-1711 Gedoopt is Joanna wettige dochter van Joannes Mate en Cornelia Geeritdde vanden Hove. Doopgetuigen zijn: Jois Proost en Elijsabeth Mate daarvoor in de plaats Paulus van der Hoven en Elisabeth Govers. Hedel
04-09-1714 Gedoopt is Jois wettige zoon van Jois Mathei en Cornelia van der Hove. Doopgetuigen zijn Govert van der Beke en Elijzabeth Eeles daarvoor in de plaats Dina Kauwenbergh. Hedel
16-10-1716 Gedoopt is Geertruda wettige dochter van Jois Mathei en Cornelia van der Hoven. Doopgetuigen niet opgegeven. Hedel
10-08-1717 Jan Matthé kocht 3 hond bouwgrond van de hoog welgeboren vrou van Swollegen-van der Poll. Zij had nog een schuld op de grond die is gelost (doorhaling van de hypotheek).
De hoog weledele geboren heer Frans Rudolph van Schmitz, dewelcke verclaarde mids dezen te lossen en te naderen zekere 3 hond hop oft bouwland op Perzoonscamp die op heden getransporteert is door haar hoog welgeboren vrou van Swollegen uit kragte van procuratie van Jan Matthé nabuer alhier, welke los en naarsting hij comp(aran)t weder is cederende en transporterende aande voorz. Jan Matthe, ende dat alles ingevolge onzes Baronije regt, oicond ect. actum den 10e augustij 1717.
Hedel
aug 1727 Overlijden Maria Johanna van der Steen tweede vrouw van P.J. van Heijdenreijck Puttershoek
1719-1729 Jan Matthee pacht landerijen in genoemde periode om er op te verbouwen Hedel
13-03-1728 Overlijden van vrouwe Emerentiana van der Poll gehuwd geweest met Frans Rudolph van Schmitz, luijtenant van(der) cavallerie.

Freule Maria Emerentia Ludgarde van der Poll, geboren ca. 1668 en † op 13-03-1728 te Hedel. Zij is gehuwd 07-08-1692 te Hedel met Justinus (Justus) Franciscus de Flemingh, heer van Swolgen en Broekhuizen (Broekhuizervorst). Overleden op 19 augustus 1726, zoon van François Willem de Fleming en Johanna Cornelia de Beijere.

Hedel
1729 Jan Matthee betaalde tot en met 1729 armencijns Hedel
1730 Gezin van Jan vertrekt uit Hedel Puttershoek
1730-1732 Jan vertrekt uiteindelijk helemaal uit Hedel Puttershoek
mei 1732 Overlijden Cornelia Geritsse van der Hoven Puttershoek
31-07-1732 Akte van overdracht tussen Jan Matthee en Jan Teeussen, transport verleden voor Jacob Elsevier secretaris van Hedel Hedel