Wij hebben alle reden om onderzoek te verrichten in en rond Turnhout (Arrondissement Turnhout) gelegen in de Antwerpse Noorderkempen van België, omdat nog steeds hiervoor belangrijke aanwijzingen zijn. Maar eerst voordat we over gaan op deze feiten willen wij inleidend hebben over het onderwerp bronnen.

Bij de ontwikkeling van deze website hebben wij gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De basis voor een familiegeschiedenis vormen de primaire gegevens: de namen van de voorouders, hun data en plaatsen van doop, huwelijken en overlijden.

Voor de periode vóór 1796 is men voor de primaire gegevens grotendeels afhankelijk van de kerkelijke registers van dopen, huwelijken en overlijdens (DHO of DTB genoemd). Ten laatste voor onderzoek in deze registers is het zeer raadzaam om eerst een goede handleiding voor genealogisch onderzoek te bestuderen of een cursus genealogie te volgen. Immers in tegenstelling tot de burgerlijke stand vermelden de kerkelijke registers bij huwelijk of overlijden meestal niet wie de ouders van de betreffende persoon waren.

In de secundaire bronnen vindt u met enig geluk nog allerlei aanvullende informatie over hun leven, maar ook voor de primaire gegevens kunnen ze nog essentieel zijn! De belangrijkste secundaire bronnen zijn: notariële akten, akten rechterlijk archief, memories van successie, kadaster, rechtbankarchieven, schepenbankarchieven, kerkarchieven, maar ook verzamelingen zoals evt. fotocollecties, oude bewaard gebleven documenten over velerlei onderwerpen, landkaarten en achtergrondliteratuur.

Primaire bronnen:

1. Trouwboek van Bokhoven

 • Het trouwboek van Bokhoven geeft aan dat Jan Matthee afkomstig was van Turnhout. De dorpen Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse vielen destijds ook onder de Heerlijkheid - stad en lande van Turnhout. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat hij geboren is in Turnhout of Antwerpse Noorderkempen! Nog een belangrijk punt is dat er geen ondertrouw in Bokhoven is gevonden.
 • Getuigen waren niet opgegeven bij de huwelijksinschrijving in Bokhoven hiervoor kunnen in dit tijdsbeeld verschillende redenen zijn:
  • zij van ver kwamen en een flinke afstand moesten reizen;
  • zij door oorlogshandelingen van de Franse troepen waren verhinderd;
  • zij door andere redenen...
 • Huwelijksinzegening op vrijdag 1 januari 1701 van Jan Matthee en Cornelia Geritsse van der Hoven, in het bijzijn van de hooggeplaatste geestelijke, kanunnik en plebaan zijne eerbiedwaarde heer R.D. Joannes Verhoeven, woonachtig in Turnhout (B) en geboren te Geel (B):
  • Pastoor Folcoldus Smidts (Bokhoven 1684-1712) die in de St. Anthoniuskerk dienst had was verhinderd. Dat 'hunne mogelijke bekende', Joannes Verhoeven al dan niet op speciaal verzoek uitgenodigd is, is door ons niet vastgesteld, maar geeft wel eenduidig één richting aan;
  • Er zijn slechts enkele huwelijksvoltrekkingen per jaar op één pagina ingeschreven en Joannes Verhoeven was slechts éénmaal in Bokhoven aanwezig;
  • Joannes Verhoeven stierf in juli 1709 op 62-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed. Wij merken op dat in deze tijd en zeker op deze leeftijd, met alle oorlogshandelingen, reizen van Turnhout naar Bokhoven (onder Den Bosch) en terug al een hele onderneming was;
  • Er is nog géén enkel familieverband gevonden tussen de familie Verhoeven en Matthee.

2. Doopboek van Hedel

 • Verschillende doopgetuigen Elisabeth Maté, Lucia Matthijssen, Joannes & Adrianus Proost/Prost en Elizabeth Eele/n/s staan vermeld in het doopboek van Hedel naar wij vermoeden zouden de eerste twee familie van vaderszijde kunnen zijn. Na grondige bestudering van diverse DTB-bronnen blijkt dat géén van allen in/uit de omgeving van Hedel of Bommelerwaard kwamen (met uitzondering van de getuigen van moederszijde Cornelia van der Hoven) en dus moeten zij allen steevast uit de heerlijkheid van en lande van Turnhout komen! Ook hiervoor kunnen we dezelfde redenen opvoeren.
 • Joannes en Adrianus met familienaam Proost waren als doopgetuigen opgegeven maar ook zij konden door omstandigheden niet aanwezig zijn. Waren zij familie? De adelijke familie Proost was gelieerd met de familie Van Heijdenreijck en hadden beide belangen in de Zuidelijke Nederlanden. Komende tijd zullen wij samenwerken met de heer Ludovicus Proost uit België mbt. evt. familieverbanden.
 • De familienaam Matthee of Matthei is een patroniem en is in de Antwerpse Noorderkempen een veel voorkomende naam.
 • Sleutelfiguur Hubertus Bijnen of Beijnen die verschillende keren als doopgetuigen voor de familie Matthee optreed is voor ons nog steeds een onbekende. Hij reisde af naar Berlicum (1734, 1735) en naar Dordrecht (1740) om er te getuigen. Wij vragen ons nog steeds af wie hij was, waar hij vandaan kwam. In welke relatie hij stond, waarom hij steeds bij de familie Matthee als getuige optrad. Het is voor ons nog steeds onduidelijk.

Secundaire bronnen:

 • Pieter Jacques van Heijdenreijck, advocaat in de Spaanse Grote Raad van Mechelen had belangen in de Zuidelijke Nederlanden en was (vermoedelijk) de eerste werkgever van Jan Matthee. Connectie met deze invloedrijke en kapitaalkrachtige familie Van Heijdenreijck blijkt uit de gehele context van ons verhaal. Het is deze 'rode draad' die door heel onze website (verhaal) heen loopt. De Nederlandse tak van deze familie was van oorsprong uit Gelderland maar settelden zich later in Gastel (bij Bergen op Zoom) maar ook in Mechelen (B). Het archiefonderzoek word bemoeilijkt omdat er de gegevens veelal over een groot gebied verspreid liggen.
 • Het mysterieuze stukje papier, met een aantekeningen over de mogelijke ouders van Joannes Matthei, gevonden door Ben van der Hoven† in de jaren 90 van de vorige eeuw".
 • Op zoek naar nieuwe aanwijzingen in bronnenmateriaal en wordt het onderzoek in de 'Zuidelijke Nederlanden' door ons heropend om de genealogische puzzel van Joannes Matthee op te lossen!
  Omdat we al decennia lang zoeken naar de aansluiting met families Matthee uit de Zuidelijke Nederlanden (huidige Antwerpse Noorderkempen België) gaan we zo langzamerhand afvragen of we al dan niet te gefixeerd blijven op de Antwerpse Noorderkempen. Steeds meer vragen doemen op zoals: Stel dat hij via Turnhout kwam, dus op doorreis of gevlucht was? Was dit slechts een tijdsbeeld? Of zoeken wij in de verkeerde hoek? Dat maakt deze genealogische puzzel spannend!