De spreiding van de naam Matthee roept de vraag op in hoever alle dragers van deze naam afstammen van eenzelfde gemeenschappelijke voorvader?
Het stamboomonderzoek kan hier gedeeltelijk een uitsluitsel geven. Voor de opbouw van de meeste stambomen stoot men echter op de grens omstreeks het jaar 1600. Voor of kort na dat jaar begonnen de priesters in de parochies eerste de doop- en trouwboeken aan te leggen en later ook de begrafenisboeken. Dit was in 1564 door het Concilie van Trente geëist. In 1611 door de aartshertogen Albrecht en Isabella in onze contreien door het "Eewich Edict" (artikel XX) juridisch gesanctioneerd.
Maar ook sinds een paar jaar is het ook mogelijk om via genetisch onderzoek uit te maken of mensen al of niet dichte bloedverwanten zijn. Hiervoor moet we eerst de gezinnen of families Matthee verzamelen en verder uitwerken.
Of het nu volgende gezin aansluit op onze familie Matthee is hypothetisch bewezen. De nu volgende info is verzameling van gegevens die welke onze hypothese bevestigen.

Guilliam Mattheij/Matt(h)ei x Adriana Proost

Request voor de weduwe Guilliam Mattheij ende momboirs van desselffs kinderen.

Aan mijn Eerw. heeren die Schouteth schepenen der heerlijckheit Beersse,

Verthont met alle respect Andries Proost als momboir der kinderen wijlen Ghiliam Mattei ende Adriaenken Proost sijne achter gelaetene weduwe voor die propriteyt de voorss. Adriaenken in dese geassisteert met Adriaen Druyts schepene voor de tochte soo dat nu in september lestleden des jaers 1696 bij ongheluck des selffs huysinghen sijn affgebrant ende naerdemael den sterffhuysse des voorss. Gieliam Mattei belast staet met diverssche obligatien ende erffrenten soo danich dat de jaerl. nauwelijckx soo veel en connen opbrengen als wel de renderinge jaerl. intreffen uyt redenen de stuck goederen sijn aen d' een sijde van dese dorpe gelegen oversulckx niet als tot weynichghe prijs en connen verhuert worden waerom sij eenige der selvere gheirne soude vercoopen ende want tselden niet en can nochte en magh te gheschieden sonder U.E. voorgaende

296v

consent ende permissie waer omme deselve cere tot u edele ootmoedelijck biddende ten eynde u edele ghelieve ghedient te sijn van t selfden aende supplianten t permitteren om het etta: dwelck doende etta 

(in de marge) Ghesien bij schepenen den dispositie deser ende op alles naer behooren geleth permitteren de supplianten soo veel in hun is de vercoopinghe alhier versocht soo verre den sterffhuyse belast staet met renten obligatien sonder verder saluo daer van suo tempore te doen behorelijcke bewijs ende rekeninge etta: actum in collegio dominorum ten ghenechte vanden 24 8ber 1696 me present P. van Laer secretaris

Vercoopinge der goederen vande kinderen wijlen Adriaenken Proost.

Conditie ende voorwaerde op de welcke Adriaenken Proost achterghelaeten weduwe wijlen Gieliam Mattey geassisteert met Adriaen Druyts schepenen alhier haeren vercoren momboir in desen voor de tochte / Dielis Geerts insgelijcx schepene alhier als momboir in desen (midts de doot van Peeter Mattei gewesene momboir ende Andries Proost als toesiender der weeskinderen van wijlen des voorss. Gilliam Mattheij daer moeder af is de voornoempde Adriaenken Proost Adriaen Schepens als man ende momboir voor Jenneken Matthei naer voorgaende decreet ende permisse van schepenen deser heerlijckheit dyene eynde in dato 24 october 1696 onderteeckent P. van Laer secretaris ten hooghsten ende schoonsten naer voorgaende sondaeghsche proclamatien ende kerckgheboden met afroepen des vosters met hooghen ende verdieren doende ieder der selvere twee gulden te bekeeren half ende halff naer ouder usantie / sullen vercoopen dese naerbeschreven paerceelen van erven alles op de conditie naer volghende

In den iersten is conditie dat de cooperen henne ghecochte paerceelen sullen moghen aenverden terstont naer het vallen van t sheeren keersse die eerstdaeghs naer de dry sondaeghsche proclamatien hier op sal worden ontstecken ende sullen henne cooppenninghen mette de hooghen moeten oplegghen ende betaelen ten daeghe der goedenisse die sal gheschieden soo aenstonts soo wanneer t sheeren keersse hier op sal hebben ghebrant den eersten metten lesten penninck in oude evaluatie oft wisselgelt te weten de duccatons tot dry guldens ende de pattacons tot twee guldens achrt stuyvers ende de verdere specien naer advenant ofte wel af te draegen ende de crediteuren die hen bij de vercooperen sullen worden aengewesen daer van satisfactie te doen op pene dat de vercoopere alsulcken paerceelen daer het ghebreck aen vallen sal andermael

297r

sonder eenich het minste recht met een sondaeghs kerckghebodt tot laste van alsulcke defaliante cooperen sullen moghen door vercoopen / alle minder geldinghe op hen ende henne borgen te moghen verhaelen met reele ende parate executie / ende al quamen deser ghelycke paerceelen oock meer te gelden en sullen daer egeen profijt bij hebben ende sal namptizatie altijt voor oppositie gaen.

Item worden dese paerceelen vercocht los ende vrij behalvens hennen gerechten tsheeren leen oft chijns onder………….de welcke bij de vercooperen sullen gheclaert ende ghewaert worden ten daeghe der goedenisse toe sonderverder ende vande dorpslasten tot Sinte Janssemisse lestleden 1696 waer naer de selve sullen loopen tot lastedes coopers ende verders onder alsulcken paelen ende lemiten van holen, haghen, canten, waterloopen / servituten ende gherechtichheden gekijck de selve van alle oude tijden tot nu toe ghebruyckt ende ghecultiveert sijn gheweest sonder in eenighe verdere mate ofte designatie te willen ofte sijn ghehouden.

De cooperen sullen naer t vallen van tsheeren keersse terstont moeten stellen goede ende solvente borghe deser bancke subiect ende dwanckbaer / alhier genochsaem gegoeyt ende geerft ten contentemente vande vercooperen die sullen verbonden staen als cooper principael.

Item sullen de cooperen van iederen gulden soo veel de handtslaghen sullen comen te bedraeghen moeten betaelen eenen stuyver insgelijcx sonder corten / waer van de vercooperen de eenen halven stuyver hunwaerts reserveren om etta: ende den andere sal gheemployeert bij de heeren schepenen ende het ander inde keucken bij de ghene ter saecke deser vergadert sijnde sal opghedroncken worden.

Item oft hem den voster hem int affroepen abuserden oock ofter twee oft meer te saemen quamen te mijnen ende niet ghevoeghelijck en conde gescheyden worden soo sal men alsulcken paerceelen andermael ophanghen ende vercoopen tot dat den coop kennelijck aen iemanden sal sijn ghebleven.

            Ierst wordt hier te coop gestelt
297v

den driesch ende bogaert / daer het huys (dat nu onlanghs bij ongheluck is afghebrant) heeft opghestaen groot ontrent hondert vijftich roeden comende oost de kinderen Wouter van Hoeck Anthonissone suyt de vercooperen ander erve west Elisabeth Proost ende noirt de vronte ende sal het naerbeschreven block ende cleyn driesken door den voorss. driesch moeten weghen voor altijt ende daeren boven alnoch jaerlijckx aende Taeffele vanden

  1. Gheest alhier voor eeuwelijck moeten betaelen sonder corten drij stuyvers twee ort ende en sullen de cooperen egeen recht oft actie hebben totte opgaende boomen soo de ghene in de erven als op het voorhooft staen ende is tvoorss. paerceel naer lanck roepe ende opsetten gelaeten voor twee hondert neghen

gulden dico                                     ---------------- 209 - 0 - 0

Aen Maeyken Aerts Peetersdochter ten behoeve van haer kinderen oock met bij wesen ende consent van Cornelis Aerts toesiender der weeskinderen wijlen Anthoni Poels ende stelt boven dyen thien hooghen doco                        --------- 10 hooghen

Anthonie Poels Anthonissone eender voorss. wesen gheassisteert metten voornoemde Cornelis Aerts sijne toesiender alhier oock mede present stelt 

noch thien hooghen dico                         -------- 10 hooghen

Wouter Fijen stiefvader der voorss. weesen stelt uytten naeme ende ten behoeven der selver noch seven hooghen

dico                                                              ------ 7 hooghen

Present Joan Matheus Allaerts schepenen desen 3° november 1696

De keersbrandinghe van tvoorss. paerceel op sondagh lestleden teghens als heden ter kercken ghepubliceert sijnde ende tsheeren keersse dyen volghende ontsteken sijnde is den voorss.

298r

Wouter Fijen int uytgaen der selver ten behoeve als voor cooper ghebleven Borghe Cornelis Aerts toesiender der voorss. weesen

(in de marge van vorige akte) Comparuit coram Willem van Eynde ende Jan Matteus Allaers schepenen Adriana Proost achterghelaten weduwe van wijlen Guillam Mathey geassisteert met Adriaen Druyts schepene alhier haeren vercoren momboir in desen de welcke van de cooppenningen hooghen etca. int witte deser vermelt uyt handen vande momboir der kinderren wijlen Anthoni Poels ende Maeyken Aerts bekennen te vollen vernucht ende al voldaen te wesen consenterende oversulckx inde cassatie deser gelijck dese daermede is gecasseert ende gheroyeert desen 4° Januay 1697 me present P. van Laer Secretaris

Item wordt alhier noch te coop ghestelt het lant block daer zuyt waert aengheleghen groot ontrent twee hondert twintich roeden / comende oost de kinderen Wouter van Hoeck Anthonissone / ende het cleyn naervolghende driesken suyt de kinderen Cornelis Hermans west de kinder Anthoni Poels saliger noirt den voorss. driesch ende Elisabeth Proost / ende sal de haeghe ende holten oft cant tusschen den voornoemde driesch ende Anthonie Poels erve gheleghen volghende aen dit paerceel is ghemijnt voor twee hondert seven gulden dico   ------- 207 - 0 - 0

Bij Jan Hermans Cornelissone ende stelt thien

hooghen dico                                 ------- 10 hooghen

Aldus gedaen ende vercocht in collegio dominorum ten ghenechte van 24° october 1696

De keersbrandinghe als voor ter kercken gheleght sijnde ende tsheeren keersse ontsteken sijnde is den voorss. Jan Hermans int uytgaen der selver cooper ghebleven borghe Jacob van Ael Janssone van Beersse

Opden naerbeschreven 14° novemger 1696 heeft Cornelis Aerts als toesiender der weesekinderen wijlen Anthoni Poels ten behoeve vande selve oock met bij wesen ende consent van Maeyken Aerts moeder der selver weesen ende Wouter

298v

Fijen haeren tehgenwordighen man het boven gheschreven paerceel oft lantblock op de voorss. conitie overghenomen / ghelijck Jan Hermans alhier present tselfden aen hen heeft overghelaten ende ghecedeert opde conditie als voor ende bekent de selven mits desen vande heeren rechten die hij hadde betaelt als oock vande thien hooghen hem ghestelt uyt handen vande voornoemde Mayken voldaen te wesen ende heeft nu voor…

Borghe ghestelt den voornoemde Jan Hermans die alhier presetn de selfe alsoo verclaert aen te nemen

Coram Jan Willems Dielis Geerts schepene die quo supra

(in de marge van vorige akte) Comparuit coram de voorss. schepenen de voornoemde Adraenken Proost gheassisteert als voor die welcke vande cooppenningen hooghen ende halve stuyvers int witte deser vermelt uyt handen vande voorss. momboirs bekent ten vollen ende al voldaen te sijn waermede dese coop vant lantblock is gheroyeert ende ghecasseert die ut supra me present P. van Laer Secretaris

Item het cleyn driesken groot ontrent hondert roeden comende / oost den voorghemelden grooten driesch suyt ende noirt de kinderen Wouter van  Hoeck Anthonissone west het voorss. block ende sullen de drij canten ofte haeghen ende hoilten / gheleghen oost / suyt ende west aen dit paerceel volghen ende is tselfden inghemijnt voor een hondert sevenen-

twintich gulden dico                                              -------- 127 - 0 - 0

Bij Willem vanden Eynde ende stelt acht

hooghen dico                                             ----- 8 hooghen

Cornelis Aerts Peeterssone toesiender der weesen kinderen Anthoni Poels / stelt voor ende ten behoeve der

selver noch ses hooghen dico               ------ 6 hooghen

Wouter Fijen stieff vader der voorss. weesen stelt ten behoeve der selver noch seven hooghen

                                                                      ----- 7 hooghen

Present Joan Mattehus Allaerts schepene desen 3° november 1696

De keerbrandinge vant voorss. parceel als voor ter keercken ghepubliceert sijnde ende tsheeren keersse insgelijcks ontsteken sijnde

299r

is den voornoemde Wouter Fijen int uytgaen der selver ten behoeve als voor cooper ghebleven Borge

de voorss. Cornelis Aerts /

Aldus ghedaen ende ghepasseert ten overstaen van Willem van Eynde, Joan Matteus Allaerts, Jan Willems, Dielis Geerts ende Adriaen Druyts schepenen den 14° november 1696

(in de marge van vorige akte) Comparuit coram Willem van Eynde ende Jan Matteus Allaerts schepenen / de voorseyde Adriaentken Proost gheassisteert als voor die welcke vande cooppenningen hooghen ende halve stuyvers rantsoengelt int witte alhier gheroert vant cleyn driesken / uyt handen vande momboirs der voorss. weeskinderen Antonie Poels bekent ten vollen ende al betaelt te sijn Consenterede oversulcx inde cassatie deser ghelijck dese daermede is ghecasseert ende voldaen den 4° January 1697 voorss. me present P. van Laer Secretaris

350r

                       Vercoopinghe vande camer

hooghcaemer etta vercocht bij Adriana Proost gheassisteert met Peeter Stappers haeren man en momboir

Conditie ende voorwaerde op de welcke Peeter Stappers voster deser heerlijckheijt Beersse ende Adriaenken Proost sijne huijsvrouwe midts deser bekennen vercocht is hebben aen Andries Proost alhier present ende verclaerden in coop te accepteren sekeren kamer, met te halve hooghcamer halven kelder ende eenen reep groese int aengeleghen gestaen ende geleghen alhier tot Beersse inde ghehuchte het Heylaer genaempt mede hen gerecht ende ghebruijck inden oven ende put midts die oock te moeten helpen onderhouden comende de selve erffe oost de straete zuijt maeijken Thijs des vercoopersse moeder west den cooper ende noort de kinderen Frans Proost emmers haere ghehele partagie oft cavele soo ende gelijck die aende voor Adriaenken Proost beneffens haere mede deelhebbers uijt den naem van haeren vader te deele was bevalle op de conditie naer beste

Inden eersten sal den cooper de voorschreven huijsinghen ende erven etta moghen aenveerden t halft meert vanden toecomende jaere 1699 alswanneer hij sijne cooppenning den eersten metten lesten penninck sal moeten oplegghen ende betaelen in teghenwoordighe evaluatie sonder eenigh verder dilaij oft uijtstel op pene als naer recht met noch een jaer huere tot thien gulden als oock de twee gulden aenden heijlich

Gheest alhier ende 20e penningen sonder corten ingevalle dan eenighe uijt gegeven woorden

Item sijn de voorschr. Huijsinghe ende erven etta vercocht los ende vrije behalvens t’s heeren leen oft chijns soo dat bevonden sal worden dwelck sal staen tot coopers last met des daer aen cleeft sonder corten ende waertoe de vercooperen sullen verleenen hant ende mondt sonder meer dan de verachterde sullen bij de vercooperen geclaert ende gewaert worden so halff meert 1699 als oock vande dorps lasten verders onder alle alsulcken palen / van holen / haghen / canten / water loopen / servituten ende gerechticheden als in

350v

scheijdinghe ende deijlinge der vercooperen met henne mede deel hebbers geexprimeert staat

Item t schrijven deser voorwaerde als andere oncosten ter saecken deser geresen ende al noch te gerijsen sal bij partijen betaelt worden half ende halff mede vande Godts penningen etta.

Den cooper sal tvoort voldoen deser conditie ende verwaerde moeten stellen goede ende solvente borge ten contentemente vanden vercooperen die verbonden sal staen als cooper principael

Item als wanneer den cooper inde gemelde huijsinghen als erven sal wesen gegoeijt soo sullen de selve als dan staen tot des coopers laste t sij van brant als andere ongelucken daer ..hoop ende den goede Godt voor behoeden sal.

Op alle voors. conditien heeft den voorn. Andries Proost cooper voor de selve huijsinghen ende erven opden voorgemelden termijn gelooft te betaelen eene somme van twee hondert twintich gulden eens daer ende boven t sijnen laste te nemen gelijk hij oock doet midts desen selvers capitaele ofte erft rente waervoor alle jaeren ende jaerlijcks betaelt wordt twee gulden ende dat aen de taeffele vanden H. Geest alhier waervorens de selve huijsinghe ende erven altijt verbonden ende geaffecteert sullen blijven ende oock verders te voldoen waermede de voorschr. cavels eenichsints mochten belast sijn ende is ten desen mede gecompareert Cornelis Willemsen des voorschr coopers swagher die hem tot voldoenighe vant ghene voorschr. is stellende gelijck hij hem stelt midts desen borge als principael salva indemnitato Aldus gedaen ende vercocht ter presentien van Cornelis Meulenberghs ende Jan Diels als ghetuijghen hier toe versocht ende ghebeden die dese beneeffens paertijen hebben onderteeckent desen 24 meert 1698 ende was onderteeckent Peeter Stappers

Adriaenken Proost, Andries Proost, Cornelis Willems,

Cornelis Meulenberghs, Jan Diels  

Alsoo Catolijn Proost Jansdochtere door haeren momboirs (namentlijck Adriaen Druyts schepene ende

351r

Hendrick Janssen Peeterssone bij deselve daertoe vercosen) aende weesheeren deser heerlijckheijt Beerse hadden regueste ghepresenteert ten eijnde [de] selve seer profijtelijck ende gheraetsaem sijn bevinden van den coop der caemer hooghcamer etta in witte deser vermelt te calengieren waer bij schepenen ende weesheeren alhier op den 10 april 169..

in marginalen apostille was ghepermitteert ende ghedecreteert ende deselve dijenvolghens gheautoriseert tselffden te affectueren ende om die noodeloose cop… te eviteren soo sijn dese voorschr. momboirs tenb… wesen vande voorschr. Catolijn Proost out ontrent 23 jaeren daerover met Andries Proost die de voorn. camer hooghcamer etta in coop hadde overcomen ende veraccordeert op de naervolghende conditien

Als te weten dat Catolijn Proost den voorn. volghens de hier vorens staende conditie in alles sal voldoen ende betaelen oock d’oncosten ter saecken dijere gheresen ende daerenboven aen ditto Andries Proost voor een recognitie sal betaelen in plaetsen vande oncosten der calengieringhe somme van drij gulden thien stuijvers het welck Peeter Stap[pers] verschr.

Alhier present alsoo is accepterende ende hem mette voorschr. Catolijn Proost nu content houdende. Daer en boven is alnoch gheconditioneert dat Andries Proost desselffs huijsvrouwe de camer ende erve ende voordere toe be hooren emmers allen t ghene hier vorens is vercocht naer dexpiratie der huere vanden voorn. Peeter Stap[pers] weder op een nieuw voor ses jaeren in hueren als voor sal moghen ghebruijcken jaerlijckx voor de somma van thien gulden los ende vrij gelt soo dat den huer…. Proost het rentken tot twee gulden jaerl. Aende taeffele vanden H. Gheest alhier te sijnen laste geduerende thijdt sijnder huere altijt sal moeten betaelen als ooc allen de dorpslasten 20e penningen sonder corten midts gaders oock van des voorschr. Catolijn Proost anders erven bestaende in twee paerceelen het rijlblock genaempt 'den driesch den haeghdoren' waer vande hueringhe oock sal continueren metten voorschr. caemere ende erven jaerlijcks totte somme van seven gulden met expresse conditie dat oft saecke waere de voorss. Catholijn Proost quame ter houwelijcke staet ende het goet

351v

selver begeirden twoonen ende cultiveren dat in dijen ghevalle Andries Proost hueren desselffs huijsvrouwe alle jaeren sullen moeten affstant doen midts dat goets tijts voor Bamisse op te segghen ende en sal den hout wasse tsij met beesten ende schaepen ost stroijsels maeijen niet vermoghen te beschadighen.

Aldus gedaen ende ghepasseert ten over staen van Willem vanden Eijnde ende Jan Matthijs Allaerts schepenen desen 12 april 1698 present de voorschr. paertijen.

360r

Inden naeme ons heeren Jesu Christi Amen. kennelijck sij eenen ieghenlijcken dat inden jaere desselfs 1600 achtentnegentich vierentwintich daeghen inde maent july / voor ons schepenen ende secretaris der heerlijckheijt van Beersse naer ghenoempt / compareerden d' eersaeme Peeter Stappers vorster der voorss. heerlijckheijt ende Adriaentken Proost sijne wettighe huysvrouwe ons schepenen ende secretaris bekent / den voornoempde Peeter Stappers eenichsints sieck van lichaeme nochtans gaende ende staende ende de selve Adriaentken Proost sijne huysvrouwe ghesont van lichaeme / beijde hun verstant over al wel machtich sijnde ende ghebruyckende ghelijck ons dat claerlijck bleke de welcke overdenckende de broosheijt der menschelijcker natueren / de sekerheijt des doodts / ende de onsekerheijt van de ure der selvere / willende daeromme uijt deser weirelt niet scheijden sonder al vorens van hunne tijttelijcke goederen ghedisponeert te hebben / hebben ghemaeckt gheordonneert ende ghesloten ghelijck sij doen midts desen / dit hun reciprocq testament lesten ende uyttersten wille / inder voeghen ende manieren hier naer volghende

Begeirende dat den selven sijn volcomen effect sorteren sal tsij bij forme van testament contract ofte eenich ander instrument al en waeren alle solemniteyten hier toe naer rechte gheroyuireert (hier inne niet achtervolght) alle de selve als hier inne ghenoch gheobserveert houdende / oock niet teghenstaende eenighe stadts, steden, municipale locale oft andere costumen ter contrarie allen de selve voor soo vele die desen hunne testamente souden moghen contrarieren (Soo vele in hun is) midts desen derogerende

In den eersten hebben sij testateuren hunne

360v

sielen soo wanneer die door den wille Godts uijt hunne lichaemen sullen comen te scheyden bevolen aen Godt almachtich Maria sijne ghebenedijde moeder ende voorts allen den hemelschen ghesellschappe / ende hunne lichaemen ter ghewijde aerde kiesende hunne sepulturen inde parochiale kercke van Beersse alhier / met eene tamelijcke ende eerlijcke uijtvaert / meest tot laeffenisse hunder siele ter discretie vanden lancxlevende van hun beijden / begeirende oock dat de lancxlevende aende eersten afflijvinghen tot laeffenisse sijnder ofte haerder siele / sal moeten doen doen vijftich missen van requiem sonder uijtstel / ende soo wanneer de lancxlevende van hun beijden / oock deser weirelt sal comen te overlijden / dat de vrinden ende erffghenaemen vanden testateur voor desselfs siele / alsdan sonder uijtstel van wedersijden / sullen moeten doen doen hondert missen van requiem / maeckende alsoo t' samen twee hondert missen / daerenboven alle jaeren ende jaerlijckx voor ieder een der testateuren siele / oock te moeten doen doen een jaerghetijde van een singhende misse / waer van het jaerghetijde van den testateur / naer doode van hun beijden afflijvichheijt / sal gheschieden binnen Ghierle / ende voor de testatrice binnen Beerse alhier / comende den last der voorss. jaerghetijde deene hellicht tot laste vande erffghenaemen van den testateur / ende dander hellicht tot laste van de testatrice vrinden ende erffghenaemen / waer vorens ende tot het volbrenghen der selvere sij testateuren / wel expresselijcken hebben verbonden ende verobligeert ghelijck sij doen midts desen / ieder hunne achter te laetene erffelijcke goederen // comende

361r

hier mede tot de dispositie van hunne tijttelijcke goederen ende eerst aengaende hunne haeffelijcke ende meubele goederen / obligatien / actien crediten / gout / silver / ghemunt ende onghemunt lijnen ende wullen egheene ghereserveert hebbende ende vercrijghende / bij den eersten afflijvighen achter te laeten / oock mede hunne huijsinghen ende hovinghen / ghestaen ende gheleghen ontrent de kercke alhier / bij hun op den 20 sten meert in desen jaere 1698 ghecocht van Peeter Driesen Pauwelssone / allen de selve als oock de voorss. huyssinghen ende hovinghen laeten gunnen ende maecken sij testateuren uijt sonderlijcke liefde maelcanderen reciproce te weten den eersten afflijvinghen / aenden lancxlevende van hun beijden om bij den lancxlevende daer mede ghedaen te worden sijnen oft haeren vrijen wille ende gheliefte sonedr teghenseggen van iemanden / saluo dat daer uijt sullen moeten betaelt worden hunne ghemeijne schulden kerckenrechten pieuse legaten als andersints ende wat aengaet hunne erffelijcke goederen nu hebbende ende naermaels vercrijgende / daer van hebben sij testateuren maelcanderen ende elck den anderen / te weten den eersten afflijvighen aenden lancxlevende ghemaeckt ende ghelaeten de tochte / om die sijnen oft haeren leeffdaeghe lanck / tochtsghewijse te moghen cultiveren oft verhueren / met expresse begeirte oft saecken waere dat de vrinden ende erffghenaemen soo van de sijde van den testateur als wel van de tes=

361v

=trice de voorss. tochte aen de lancxlevende van hun beijden / niet peysivelijck wilde laeten volghen ofte ghenieten in sulckenghevalle maecken sij testateur maelcanderen reciproce vrij heer ende meester / van allen ende iegelijcke hunne chijnsgoederen / ende alles waervan sij testateuren eenichsints macht hebben om te disponeren / ende naer het scheijden van hunne bedde achter sullen laeten / verclaeren sij testateuren dit te wesen hunnen lesten ende uyttersten wille willende ende begeirende / dat den selve in alle sijne poincten ende articulen sal stad grijpen achtervolght worden ende effect sorteren / inder voeghen als voorss. is consenterende hier affghemaeckt ende ghelevert te worden / instrumenteert ofte meer in forma / oock altijts hun meerder minderen veranderen etta: sonder arghelist ende des toirconden der waerheijt soo hebben sij testateuren dese laeten schrijven ten overstaen van Dielis Gheerts ende Cornelis Meulenberchs schepenen der heerlijckheijt voorss. die dese beneffens de testateuren door mij ondergheschreven secretaris afgevraeght sijnde oft sij conden schrijven / hebben gheantwort jae / ende alsoo beneffens mij onderteeckent ten daeghe maende ende jaere voorss. ten comptoire mijns secretaris binnen Beersse voorss.

               getekend: Peeter Stappaerts, Adriana Proost         

                                Dielis Geerts,  Cornelis Meulenberchs

me present P. van Laer secretaris

-

blad 69.  [RABeveren: D009, nr. 149 vrijwillige rechtspraak, schepenakten Beerse 1686-1701, pg 69)

Compererende voor getuijgen ondergenoempt Guiliam Mattheij man ende momboir van Adriana Proost Jansdochter, kennende ende lijdende midts deser sijnder obligatie onder comndemnatie volontair wel ende deugdelijcken schuldich te wesen Jan Proost sijn schoonvader van opgenomen ende geleende penningen de somme van twee hondert guldens den gulden gereeckent tot 20 stuijvers stuck gelovende hier van te betalen den jaerlijcxen intereste tegens den penninck 20 tich maeckende tsiaers thien guldens in gelde op heden date van desen soo dat den eerste jaere vervallen ende verschenen sal wesen den 27 dach der maent septembris van toecomende jaere 1664 ende soo voorts van jaere tot jaere totter volder satisfactie ende affquijtinge toe te quijten altijt in goeder ganckbaeren gelde ende met volder rente, voor welcke voors. capitaele somme als den intereste van dijen den voors. comparanten verbint sijnen persoon ende goederen present ende toecomende, haeffelijck ende erffelijck egeene uijtgesondert egeene uijtgesondert waer die oock gelege souden mogen wesen, Ende ten desen medecompareerde Jan Mattheij verclaerden hem voor den voors. Guiliam sijnen sone hem beneffens Jan Proost te stellen als borge principael tot voldoeninge deser obligatie salua indemnitate alles sonder argelist ende tot meerder vasticheijt bijde voors. partijen ende comparanten respective beijde onderteeckent desen 27 en septembris 1663 // present Cornelis Wils vorster ende mij ondergeteekende deser attestatie (?)

handmerken: Gilliam Mathei, Jan Mathei 

Hanegraeff secretaris

(in de marge)

Compareerende in pleno collegio dominorum Andries Proost voor sijn selven Elisabeth Proost sijne suster den voors. Andries (Proost) alnoch als momboir der weeskinderen wijlen Jan (Proost) ende Frans Proost sijne gewesene broeders ende Peeter Stappers als man ende momboir van Adriana Proost des voornoemde Jansdochter alle erfgenaemen wijlen Jan Proost haeren gewesene vaeder die welcke van de obligatie van twee hondert guldens capitael in t witte deser vermelt uijt handen van Adriana Proost achtergelaeten weduwe wijlen Guilliam Mattheij bekennen ten vollen vernucht ende al voldaen te wesen vermits deselve aende taeffele vanden Heilige Geest alhier ghequeten een obligatie ten capitale tot een hondert guldens die des voors. erffghenaemen alhier vuijtten naeme van hennen voorseijde vaeder schuldich waeren. Daerenboven alnoch een hondert gulden capitael aen de Capelle van Sinte Cornelis alhier die wijlen Jan Proost hennen vaeder aldaer ock hadde verleden in ………… somme, waertoe de dese is gheroijeert ende ghecasseert actum ghenechte vande 9 en januarij 1697 me present P. Van Laer secretaris

Betekenis van deze akte.

Guiliam Mattheij en zijn vrouw Adriana Proost lenen twee honderd gulden van Jan Proost, schoonvader van Guiliam Mattheij en vader van Adriana Proost op 27 september 1663. Zij moeten per jaar 5 % interest (penninck 20) betalen. Guiliams vader Jan Mattheij en Jan Proost (is dat zijn schoonvader ? of de Jan Proost, broer van Adriana Proost ?) staan borg voor deze lening. De tekst in de marge betekent dat de lening werd terugbetaald. Deze terugbetaling is op 9 januari 1697 (meer dan 34 jaar later !). Adriana Proost (weduwe van Guiliam Mattheij en vrouw van Peeter Stappers) betaalt de lening terug aan haar broer Andries Proost, haar zuster Elisabeth Proost en aan de kinderen van haar twee overleden broers Jan en Frans Proost, allemaal erfgenamen van vader Jan Proost. Alle erfgenamen bekennen voldaan te zijn. Tevens zijn er nog twee obligaties die de erfgenamen van vader Jan Proost ook afgelossen. 100 gulden aan de tafel van de H. Geest van Beerse en 100 gulden aan de Kapel van Sint Cornelius van Beerse. Alle gelden zijn dus “ghecasseert en gheroijeert”. Adriana Proost, weduwe van Guiliam Mattheij, is dus hertrouwd met Peeter Stappers en ik vermoed dat bij die gelegenheid ook het geleende geld werd terugbetaald. Guiliam Mattheij moet dus overleden zijn vóór 1697 en Adriana Proost moet bijgevolg getrouwd zijn enkele maanden vóór januari 1697.

MATTé = MATTE = MAT(T)HEI, Petrus x HENDERI(CK)X, Helena

Petrus Mathei, zoon van?, + vóór 10.03.1709

x Turnhout 23.09.1696 SP p. 5627, get: Franciscus Van den Bergh, Sebastianus Gevarts

Kinderen, ged. te Turnhout parochie St. Pieter:

1) Balthasarius Mathei, ged. 06.01.1700 SP 2258, m: Henderix, get: Gerardus Aelbrechts, Helena Soffaerts

2) Catharina Matthei, ged. 26.08.1702 SP 2316, m: Henderikx, get: Nicolaus Matthei noie Joannes Henderikx

3) Lucia Matté, ged. 03.07.1705 SP 2370, m: Henderickx, get: Nicolaus Matté, Lucia Matté 

Opm.: in alfab. klapper staat “Anna” ipv Lucia (in doopakte: Lucia)

4) Maria Elisabeth Matte, ged. 01.10.1708 SP 2431, m: Henderickx, get: Guilielmus Maes, Elisabeth Matte

5) Petrus Matthei, ged. 23.10.1711 SP p. 2484 , m: juiste schrijfwijze “Henderickx” vergeten te noteren, get: Joannes Matthei, Anna Catharina Jacobs

Opmerkingen:

- de doopgetuigen Lucia en Elisabetha Mathe zijn mogelijk dezelfde personen die doopgetuigen zijn bij de kinderen van Jan Mathe x Cornelia Van den Hoven

- de doopgetuige Jan Mathe zou diegene kunnen zijn die x is met Cornelia Van den Hoven!

- zou Petrus Mathe een broer of halbroer kunnen zijn van Jan Mathe (x Cornelia Van den Hoven)?

- Ik vermoed dat de doopgetuige Nicolaus Mathe x is met Adriana Schoenmakers (zie gezinsblad) x Tu 09.09.1713 SP: Guilielmus Maes is ook doopgtuige bij Nicolaus Mathe en Adriana Schoenmakers alsook een Maria Aelbrechts, hier een Petronella Aelbrechts.

Bijkomende opzoekingen:

Doos Weeskamer 73 10 G VII, dossier “Weeskamer Peeter Matthei 1719”, akte d.d. 10.03.1709, 19 folio’s recto genummerd, recto en verso beschreven = totaal: 28 blz. – foto van blz. 1 = foto P1010084

Onmondige kinderen wijlen Peeter Matthej, moeder Helena Hendericx leeft nog.

Momboir: Nicolaes Mathei, toesiender: Francis Vrijs(?) of Nijs(?).

MAT(T)HEI = MATTHEUWS, Petrus x HENDRIC(K)X, Maria

Petrus Mathei, zoon van?, + vóór 10.03.1709

Niet x Turnhout SP/SB, x vóór 1667

Kinderen, ged. te Turnhout parochie St. Pieter:

1) Cornelius Matthei, ged. 23.08.1667 SP 1506, m: Hendrickx, get: Nicolaus Hendrickx, Petronella Aelbrechts

2) Matheus Mattheuws, ged. 05.05.1669 SP 1540, m: Henrickx, get: Henricus Henrickx, Elisabetha Van Ooten

3) Joannes Matthei, ged. 23.01.1672 SP 1592, m: Henrickx, get: Joannes Henrickx, Elisabetha Huijbrechts

Opm.: deze doop stond niet in 1 van beide alf. klappers op dopen.

4) Ida Mathei, ged. 17.07.1675, m: Hendricx, get: Nicolaus Hendricx, Anna Van Iersel

Opmerkingen:

- koppel is niet gehuwd Turnhout, dus kunnen elders nog kinderen gekregen hebben

- Aelbrechts komt vaak voor als getuige bij Matthe, ouden “Alaerts” en “Aelbrechts” verwant kunnen zijn?

- deze Jan Mathe heeft geen zussen Lucia en Elisabetha ged. te Turnhout Ik vermoed dat het halfzussen zijn uit een vroeger huwelijk van zijn vader. Of dit gezin het juiste is weet ik niet

- opvallend is dat er geen enkele doopgetuige “Mathe” noemt.

THIJS, Adrianus x PROIST, PROOST, Anna

Anna Proist/Proost mogelijk ged. als Anna Petronilla Proost ged. Tu 19.01.1654, dv Mijnheer Guilielmus Proost en dame Angela Van Asten SP p. 1192

x Turnhout 18.02.1707 SP p. 5670, get: custos, Becx

Geen kinderen gevonden te SP, ook niet onder naamvarianten Tijs, Mathei, enz.

Mogelijke ouders van Anna Proist:

Mijnheer Guilielmus Pro(o)st x dame Angela Van Asten alias 'Deroij'? x nog niet opgezocht

Kinderen, ged. SP (doopgetuigen nog niet opgezocht):

1) Guilielmus Adrianus Josephus Proost, ged. 26.09.1652 SP 1170

x dame Elisabeth Pauli

2) Joannes Proost, ged. 11.07.1655 SP 1223

3) Anna Petronilla Proost, ged. 19.01.1654 SP 1192

4) Gasparina Proost, ged. 17.01.1657 SP 1256, moeder hier Angelina Deroij!

5) Digna Gasparina Prost, ged. 11.05.1658 SP ?

6) Joannes Proost, ged. 03.09.1659 SP 1304

Opmerkingen:

1) THIJS, Adrianus x PROIST Anna: combinatie Thijs x Proost te Turnhout

2) Mijnheer Guilielmus Pro(o)st x dame Angela Van Asten

- het betreft een aanstaande familie.

- Ik dacht dat het 1ste kind zijn roepnaam mogelijk Adrianus had kunnen zijn, maar hij wordt ook Mijnheer Guilielmus Proost genoemd, is x met dame Elisabeth Pauli, en is een periode secretaris (van schepenakten) te Turnhout; dus het betreft niet de Adrianus Proost die doopgetuige is bij Jan Mathe x Van der Hoven, hoewel hij een broer Joannes Proost heeft en het een familie van aanzien is.

- vermoed dat Angela Van Asten en Angelina Deroij dezelfde persoon is, omdat de voornaam hetzelfde is en het volgend kind “Digna Gasparina “ wordt geneoemd (Gasparina komt niet veel voor).

MAT(T)(H)EI, Petrus x AELBRECHTS, Catharina

Petrus Mathei, zoon van ?

Meer dan waarschijnlijke overlijdensakte van Catharina Aelbrechts + Tu 24.11.1687 SP p. 4815:

“Catharina Aelbrechts uxor ….. [puntjes in akte] Mathei Lock[er]mans

Niet x Turnhout SP/SB, x vóór 1672

Kinderen, ged. te Turnhout parochie St. Pieter:

1) Petrus Matthei, ged. 03.05.1672 SP p. 126bis, get: Petrus Jacobs, Catharina Loomans

2) Joannes Matei ged. 03.08.1675 SP p. 186, get: Gualterus Vander Plas (= schoonbroer, x met Maria Aelbrechts; bron: scheydingen en deylingen), Aldegondis Loomans

Opm.: akte staat niet in de originele doopaktes, maar wel in de overgeschreven!

Opmerkingen:

- koppel is niet gehuwd Turnhout, dus kunnen elders nog kinderen gekregen hebben

- Aelbrechts komt vaak voor als getuige bij andere Matthe

- deze Jan Mathe heeft geen zussen Lucia en Elisabetha ged. te Turnhout Ik vermoed dat het halfzussen zijn. Zijn vader is waarschijnlijk niet eerder gehuwd (zie akte d.d. 17.04.1692)

- bron is hier: de overgeschreven dopen SP vanaf 1666 uit kluis SAT (= Stadsarchief Turnhout): “Registrum Baptisatorum Ecclesia Turnholtana (02.02.1666-31.12.1726)”

- Petrus Mathei x Aelbrechts Catharina is een andere Petrus Mathei dan degene x met Maria Hendrickx. Zij krijgen namelijk tegelijkertijd kinderen; zie ook akte d.d. 17.04.1692

- koppel staat in weesboek nr. 632, akte d.d. 06.12.1687, momboir: Geraert Aelbrechts (die als doopgetuige ook voorkomt bij Petrus Mathe x Helena Henderickx), toesiender: Dilis Hermans

- koppel staat in akte Doos op naam “Marcelis, Mariën, Mathei, enz…”, dossier “Matei”, akte d.d. 17.04.1692, Catlijn Aelbrechts +, vader Petrus Mathei leeft nog. Hebben een testament gemaakt voor notaris Smets? (moeilijk leesbaar; blijkbaar geen notaris van Turnhout) op 19.11.1687 (= enkele dagen vóór haar overlijden!). Er staat in akte dat Catlijn Aelbrechts + is vóór 14.12.1688. Misschien interessant om naam notaris trachten te ontcijferen en te zoeken van waar hij was.

- opvallend is dat er geen enkele doopgetuige “Mathe” noemt; ik ga er van uit dat deze Petrus Mathei als alias 'Loomans' heft. En dat de 2 doopgetuigen Loomans aan hem zijn gerelateerd. Nader onderzoek van Loomans te Turnhout en elders is aangewezen!

Verzameling van feiten:

Aanvullende gegevens

Telling Beerse 1693 Rijksarchief Anderlecht, Office Fiscale nr. 351

Adriaen van Ael ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Maria ende Catharina henne kinderen ende Jan de knecht ende Elisabeth de meijtte.

Elisabeth Proost weduwe van Hendrick … ende Adriaen, Catharina ende Jan haere kinderen.

Jan Proost Franssone ende Anneke sijne huijsvrouwe ende Jan, Maria, Peeter ende Francois henne kinderen.

Jan Matteus Allarts de jonge ende Maria sijne huijsvrouwe ende Anneken, Andries ende Maria henne kinderen en de Adriaen de knecht ende Anneken de meijtte.

Cornelis Proost ende Cornelis sijn kint ende Catharina de meijtte.

Jan (Adriaenss) Thys huerlinck ende Maria sijne huijsvrouwe ende Jan hen kint.

Maria (Jacobss) Thys ende Catharina ende Andries haere kinderen.

Peeter Thys ende Cornelis ende Peeter sijne kinderen.

Adriaen Thys ende Elisabeth sijne huijsvrouwe ende Elisabeth hen dochter met Adriaen de knecht.

Algemeen Rijksarchief Brussel, Cartons 392/2

68

PROOST

Andries

 

4

69

PROOST

Jan

 

6

70

PROOST

Geeraert

hantwercker

13

71

PROOST

Elisabeth weduwe

 

18

72

PROOST

Geraert

 

20

81

THIJS

Jan Adriaenss.

huerlinck

10

82

THIJS

Jan Jacobssone

hantwercker

17

83

THIJS

Peeter

hantwercker

18

DTB Dopen St. Lambertus 1610-1799