De betrokkenheid van Margot Matthee (1915-2000) en Toon van Gool (1912-1992) bij het Matthee familiecomité/The involvement of Margot Matthee (1915-2000) and Toon van Gool (1912-1992) in the Matthee family committee

Uit Frankrijk...

Toen ik (Paul van Gool) eens een keer in de zestiger jaren van de vorige eeuw aan mijn oom Gerrit Matthee vroeg waar de Matthee’s vandaan kwamen antwoordde hij met “uit Frankrijk” en voegde daar enkele Franse woorden aan toe die vroeger in Zevenbergen werden gebruikt. Mijn oom Gerrit, broer van mijn opa Jan Matthee, was geboren op het eind van de negentiende eeuw, een periode waarin Frankrijk op politiek en cultureel gebied in Nederland in hoog aanzien stond. Het antwoord van oom Gerrit was dan ook meer ingegeven door de wens afkomstig te zijn van chique voorouders, dan dat het was gebaseerd op feiten. Op dat moment was de herkomst binnen de familie niet bekend. Toch waren er toen al enkele familieleden, met name oom Huub uit Moerdijk en oom Kees, de pater, die pogingen hadden gedaan de familieherkomst te traceren. Via de doopboeken en trouwboeken van de kerk en het gemeentehuis van Zevenbergen was men blijven steken in het begin van de negentiende eeuw toen voorvader Hendrik Matthee in 1810 huwde met Petronella Boermans. Ook voor deze eerste vorsers stond vast dat de Matthee’s uit Frankrijk, althans zeker uit het zuiden afkomstig waren.
Rond het midden van de jaren zeventig vormde zich een groepje met familieleden rond pater Kees Matthee dat poogde het vastgelopen onderzoek nieuw leven in te blazen, het familiecomité.

From France...
I once (Paul van Gool) once in the sixties of the last century asked my uncle Gerrit Matthee where the Matthews came from, he replied with "from France" and added some French words that were used in Zevenbergen . My uncle Gerrit, brother of my grandfather Jan Matthee, was born at the end of the nineteenth century, a period in which France was highly regarded politically and culturally in the Netherlands. Uncle Gerrit's answer was therefore inspired by the wish to come from chic ancestors, rather than based on facts. At that time the origin within the family was unknown. Yet there were already some family members, in particular Uncle Huub from Moerdijk and Uncle Kees, the father, who had tried to trace the family origin. The baptismal books and wedding records of the church and the town hall of Zevenbergen were left in the early nineteenth century when ancestor Hendrik Matthee married Petronella Boermans in 1810. Also for these first researchers it was certain that the Matthews came from France, at least certainly from the south. Around the mid-seventies a group of family members formed around Father Kees Matthee who tried to breathe new life into the stalled investigation family committee.

Een van de leden van dit comité was Margot Matthee, geboren op 5 september 1915 in Zevenbergen als dochter van Jan Matthee en Barbara Willemse. Na de lagere school ging zij in Oudenbosch naar de kostschool, waar zij de Mulo opleiding volgde. Mede door die opleiding zou zij later in staat zijn in de Engelse taal te corresponderen met familieleden in Amerika. In 1945 huwde Margot Matthee met Toon van Gool, geboren op 9 juli 1912 te Breda, zoon van Kees van Gool en Marie Boeren. Margot en Toon wisten op dat moment nog niet dat hun genealogisch onderzoek jaren later zou uitwijzen dat de meesten van hun voorouders uit West-Brabant afkomstig waren.

One of the members of this committee was Margot Matthee, born on September 5, 1915 in Zevenbergen, the daughter of Jan Matthee and Barbara Willemse. After primary school she went to the boarding school in Oudenbosch, where she followed the Mulo education. Partly due to that education, she would later be able to correspond in English with family members in America. In 1945 Margot Matthee married Toon van Gool, born on July 9, 1912 in Breda, son of Kees van Gool and Marie Boeren. Margot and Toon did not know at that time that their genealogical research would show years later that most of their ancestors came from West-Brabant.

Familiereünie

In het familiecomité was iedereen enthousiast en allereerst probeerde men een stamboom op te stellen door beginnend bij Hendrik Matthee alle nakomelingen te vinden. Verder werd veel energie gestopt in het zoeken van alle nog levende Matthee’s. Al snel bleek dat familie-onderzoek bepaalde specifieke kennis en vaardigheden vergt die niet iedereen gegeven zijn. Toon van Gool, hoewel geen lid van het familiecomité boekte met het onderzoek de eerste doorbraak en wist in 1976 de geboortedatum van Hendrik Matthee te vinden: 7 juli 1777. Omdat ondertussen alle levende Matthee’s waren opgespoord was het idee voor een familiereünie niet vreemd, bovendien men had iets te vieren: de tweehonderdjarige geboortedag van de Zevenbergse stamvader Hendrik Matthee. Geen wonder dat de reünie werd gehouden op 7-7-1977. De familiereünie was een groot succes. Vanuit Amerika kwamen deelnemers over.

Familiegeschiedenis

Na de reünie brak een periode aan waarin Margot en Toon zich volop stortten op de familiegeschiedenis. Toon, inmiddels gepensioneerd deed het genealogisch onderzoek en zou uiteindelijk de huwelijksdatum in Bokhoven in 1701 vinden van Jan Matthee uit Turnhout met Cornelia van den Hoven uit Hedel. Dus de familie Matthee kwam toch uit het zuiden, niet uit Frankrijk, maar uit een streek, eigenlijk niet eens zo ver van Zevenbergen verwijderd, waar de naam Matthee, in diverse schrijfwijzen, een veel voorkomende naam was en is. Margot onderhield de contacten met familieleden, vooral in het buitenland. Samen zouden zij tot het jaar 1989 ruim 21 keer een familiebulletin uitgeven waarin de familie uitvoerig werd geïnformeerd over allerlei familie-aangelegenheden en wetenswaardigheden uit het Zevenbergen van vroeger.

Voorzetting genealogisch onderzoekswerk

In de loop van de jaren tachtig liet de geestelijke toestand van Margot het niet meer toe dat zij nog actief kon bijdragen aan familie-aangelegenheden. Haar ziekte werkte ook remmend op de activiteiten van Toon, die veel energie moest stoppen in de verzorging van zijn vrouw. Ook in het familiecomité was de vaart eruit.
Toen eind jaren tachtig duidelijk werd dat de computer een grote ondersteunende rol kon spelen bij genealogisch onderzoek meldde een jonge telg uit de Matthee familie zich bij Toon en Margot en liet zien wat hij inmiddels met de genealogische gegevens had gedaan die tot dan toe alleen in kleine stamboomvormen konden worden gepresenteerd. Het was Ger Matthee, een kleinzoon van Gerrit Matthee en Adriana Johanna Maria Biestraten. Ger zou uiteindelijk het genealogisch onderzoekswerk van Toon van Gool voortzetten.
In 1992 overleed Toon van Gool, Margot Matthee verbleef daarna tot 2000 in een verpleeghuis te Zevenbergen en is daar toen overleden.

Paul van Gool, zoon van Toon en Margot

Family reunion
In the family committee everyone was enthusiastic and first of all they tried to establish a family tree by finding all descendants starting with Hendrik Matthee. Furthermore, a lot of energy was invested in the search for all living Matthee's. It soon became apparent that family research requires specific knowledge and skills that are not given to everyone. Toon van Gool, although no member of the family committee made the first breakthrough with the investigation, and found the date of birth of Hendrik Matthee in 1976: 7 July 1777. Since all living Matthee's had been traced, the idea for a family reunion was not strange, moreover they had something to celebrate: the bicentenary of the birth of the Zevenberg ancestor Hendrik Matthee. No wonder the reunion was held on 7/7/1977. The family reunion was a great success. Participants came from America.

Family history
After the reunion, a period in which Margot and Toon fully devoted themselves to family history. Toon, now retired, did the genealogical research and would eventually find the marriage date in Bokhoven in 1701 from Jan Matthee from Turnhout to Cornelia van den Hoven from Hedel. So the Matthee family nevertheless came from the south, not from France, but from a region, actually not that far from Zevenbergen, where the name Matthee, in various spellings, was and is a common name. Margot maintained contacts with family members, especially abroad. Together they would publish more than 21 times a family bulletin until 1989 in which the family was extensively informed about all sorts of family affairs and facts from the past in Zevenbergen.

Continuation of genealogical research work
In the course of the 1980s, Margot's mental state no longer stopped. admitted that she could still actively contribute to family affairs. Her illness also inhibited the activities of Toon, who had to put a lot of energy into the care of his wife. The family committee was also in full swing. When it became clear at the end of the 1980s that the computer could play a major supporting role in genealogical research, a young member of the Matthee family reported to Toon and Margot and showed what he had meanwhile with the genealogical data. had done that until then could only be presented in small family tree forms. It was Ger Matthee, a grandson of Gerrit Matthee and Adriana Johanna Maria Biestraten. Ger would eventually continue the genealogical research work of Toon van Gool. In 1992 Toon van Gool died, Margot Matthee then stayed until 2000 in a nursing home in Zevenbergen and died there.

Paul van Gool, son of Toon and Margot