Inleidend

Het leven werd voor de schoondochter, Agnita Borrebach, zwaar, want kort na de dood van haar schoonvader Jan Matthee (1741) stierf ook haar man (1743) op jonge leeftijd. Haar schoonmoeder Cornelia van der Hoven was in 1731 al overleden. De steun en maar ook de hoofdinkomsten voor dit gezin viel weg. Zo konden we uit de diaconierekeningen van het kerkarchief van de Nederlands Hervormde kerk Puttershoek opmaken dat zij met in 1743 noodgedwongen met haar gezin uit Puttershoek vertrok. Het register gaf 1 maart 1744 Dordrecht als bestemming aan.

Acte van indemniteit gegeven naar Dordrecht afgegeven 3 kinderen van Jan Matthe: Johanna geb. 22-09-1737, Jan geb. 21-01-1739, Cornelis geb. 15-09-1740 alsmede voor desz. vrouw.

CBG: Puttershoek RK kerk 1722-1761 | lidm., attestaties, acten van indemniteit, enz. | 01-03-1744

Ze is nooit meer hertrouwd en werd door de Nederlands Hervormde kerk Puttershoek gedurende de periode 1747 tot haar dood in 1786 onderhouden. Het is maar goed dat deze kerk over hun ontfermde anders was de armoede nog veel groter geweest. Vreemd genoeg want Jan (de oude) had toch een aantal bezittingen, die hij in 1732 en 1739 (boerderij te Hedel en huis te Bokhoven) verkocht. De openstaande hypotheek werd hiermee afgelost en bleef er niet zo veel meer over. Kort na zijn dood in december 1741 werd een groot deel van de boedelinventaris (zie verder) te Puttershoek verkocht, omdat hij aan mr. Johan de Witt nog een schuld had openstaat. Tot slot werden dezelfde 'havelijcke en meubelaire goederen' toch nog in 1742 in Puttershoek te koop aangeboden om in het gezin te onderhouden.

Na het overlijden van Jan werd er een nieuwe tuinman aangenomen want 14 jaar later treffen advertentie aan in de Leydse Courant van den 2 october 1754 en word daarin een Pieter le Febure als tuynman van de Rustenburg genoemd.

Overlijden van Cornelia van der Hoven

Begraafboek oud katholieken statie (Kuipershaven)

Notitie uit het begraafboek van Dordrecht:

13 may 1731 obijt Cornelia van Hoven pro..sa v.atius, et sa… oleo per pastorum et Hedel.

Gaardersboek

Notitie uit het Gaardersboek van Puttershoek:
Op donderdag 17 mei 1731 doet Neeltje Ingens Hertighvelt aangifte van het overlijden van de vrouw (Cornelia Geritsse van der Hoven) van Jan Matthee.

Nederlands Hervormde Kerk te Puttershoek

Jan Matthe zijn vrouw

Diaconie ontvangen voor het gebruik van doodkleed f. 1-0-0[1]

[1] SMHW: NH kerk Puttershoek, Bb, kaartenbak Ma.

Overlijden Jan Matthee

Begraafboek van de Groote kerk Dordrecht

November 1741
7 dito: Jan Matthe verdroncke lijck na Puttershoeck gevoert. Laat kinderen na.

(ondertekend) Jan Verhoeven.

Gaardersboek Dordrecht

“lck ondergesz., verclare bij dese ingevolge van de ordonnantie op het middel van 't begraven geemaneert aangeving te doen van t lijck van mijn vader sijnde verdroncke tot Dordregt, als gehoorende onder de onvermogen geven mij dien conform aan,
Pro Deo, Acturis den 10de Novemb(er) 1741, Jan Matthe".

Uit de voorgenoemde twee bronnen blijkt dat Jan Matthee vóór dinsdag 7 november 1741 ergens tot of in de buurt van Dordrecht verdronken is. Het zou kunnen zijn dat hij onderweg tijdens zijn werk van of naar Puttershoek met zijn veerschuit (de Kinderdijkse hoogaars) verongelukt is. Ik stuurde op 17 juli 2002 een e-mail aan Aryan van Engelen van het KNMI omdat ik wilde weten of er bijzonderheden weersomstandigheden waren rond 6 of 7 november 1741. En kreeg het volgende terug: lees meer ->

Roomskatholieke kerk

Met de roomskatholieke Statie word de parochie van de Heilige Bonifatius aan de Kuypershaven te Dordrecht bedoelt.

Overlijden Anno 1741, Jan Matti op Puttershoek 11 Nov(ember).

Openbare verkopingen van roerende en onroerende goederen en openbare verhuringen (1736 – 1746)

Register

Conditie van havelijcke en meubelaire goederen van Jan Matthe, 75verso

75

Conditie waarnaar dat de gesamelijcke kinderen en erfgenamen van Jan Matthe in sijn leven tuijnman alhier, van meijninge sijn omme int openbaar ten overstaan van schout ende geregten van Puttershoeck om gereet gelt te vercoopen dese naarvolgende goederen huijsraat ende imboel, de coopers dat naarvolgende goederen sullen gehouden sijn hare beloofde cooppenningen aanstonts gereet te moeten betalen, en daar en boven nogh tot rantsoen van ider gulden dat voorsc(reven) coop bedragende eenen stuijver, en voor keretsbode en Armen soo veel daar aan treckgelt opgesech sal werden, en daar gesam treckgelt opstaat vant beest aan tougelt elf stuijvers agt penningen

75vso

En ten regarde vanden meubelen goederen nogh den Veertigsten Penningh ten behoeve vant gemeeneland, endat alhier onvermindert de beloofde cooppenningen, indien twee ofte naar coopers op eenen roep te gelijck mijnda soo inhouden de vercoopers aan haar de magt over het selve weder opte hangen ofte gunnen die het haar goet dunken en gelieven sal en so het quame te gebeuren dat eening coopers ingebreken bleven hare coop en rantsoen penningen aanstonts te voldoen soo sal de parthije daarvan sulcx mogte comen voor te vallen andermaal opveijlen ende vercoopen gelt het meerder sulcx comen ten voordeelen vande vercoopers, en mindergeldende sal met het cort vandien aan de gebrekkige coopers persoon ende goederen verhalen met alsulcke regten als in dese conditien is begrepen. En om dese conditie in allen doelen wel te voldoen, soo houden de coopers haar in desen vrijwilligh gecondemeneert voor den Ed(ele) Hove ende Hooge Vierschare van Suijtholland constituerende tot dieneijnde onwederroepelijck Huijbert van Wetten, Gerart Verveer en Pieter van Geldrop alle procureurs voor den gemelten Hove ende Hooge Vierschare den eene oirconde condemnatie te verbleken, ende den anderen daarinne te consenteren, met gelofte van approbatie ende verband als naar regten

76

 • een swarte kalf dragende melckkoe gemijnt bij Boudewijn Clapanis om f. 77 :  --  :   --
 • een hokkelingh gemijnt bij Maarten van de Graaff f. 17 : 5 :   --
 • een hoogaarschuijt met seijl een fock gemelt bij Corstiaan van de Grient f. 36 : 10 :  --
 • een issle? gemijnt bij Arij Corn(elis) Blaack om f. 1 : 5  :  --
 • een cleijn issledje?, Corn(elis) Schrijver om f. 2 : 10 :  --
 • twee boome 2 rieme vandeg? f.  --  : 16 :  --
 • een wastob, Willem Stouts f. 1 : 6 :   --
 • een saal, Jan Cleijse f. 1 :  5  :  --
 • een kist, Cornelis Hoppel  f. --  : 16 :   --
 • een pistool, Pleun de Heer f. 2 :  --  :   --
 • een dito meuwis? f. 1 : 14  :  --
 • een coper keteltje f. 2 : 10  :  --
 • een kopere kam  f. 2 :  4  :  --
 • een trompet  f. 1 : 3  :  --
 • een copere emmer f. -- : 16  :  --
 • een dito tregter en lamp f. -- : 19  :  --
 • een vijsel en stamper f. 2 : 12  : --
 • een kandelaar en tregter f. 1 :  --  :  --
 • een copere vuurpan f. 1 : 12  :  --
 • een tinne schotel f. 1  :  5  :  --
 • een dito schotel  f. 1 :  1  :  --
 • een dito com  f. 1 :  3  :  --
 • twee borden f. -- :  14  :  --
 • een tinne slapkan f. 1 :  --  :  --
 • een dito bierkan f. -- : 17  :  --
 • 3 tinne maatjes f. -- : 10  :  --
 • een trekpot en mostertpot  f. -- : 14  :  --
 • een reck met lepels  f. -- : 18 :  --
 • een issere hengel  f. --  :  12 :  --

                                           f. 174 :   17  :   --

77vso

 • een tangh rooster, Matthe f.  --  : 14  :   --
 • een hengel en kettingf.   1  :  --  :   --
 • een treeft en blaaspijp f.  --  : 18  :   --
 • een groot isser f. --  : 13  :   --
 • een keteltje f. --  : 10  :   --
 • eenige borden en schotel  f. --  : 16  :   --
 • eenige schoteltjes  f.  --  : 2  :   --
 • eenige coppen en schotels f. --  :  6  :   --
 • eenige comme en treckpot  f. --  : 14  :  --
 • eenige thegoet f. 1  : 5  :   --
 • een spiegel en bletje f. --  : 14  :   --
 • twee paar gordijnen f. 1  :   4  :   --
 • twee recken en capstock f. --  : 8  :   --
 • een jock met 2 kettings f. --  : 18  :   --
 • een spinnewiel f. --  : 14  :   --
 • drie potten  f. --  : 7  : --
 • een pot en ton  f. --  : 6  :   --
 • eenigh goet f.   --  :  8  :   --
 • nogh eenigh goet  f.  --  : 6  :   --
 • seven stoelen f.1 :  4  :   --
 • een tafel f. 1 :  2  :   --
 • een kast f. 1 : 12  :   --
 • een in’t coker   f.   --  :   14  :   --

                                f. 174 :   17  :   --

                                f. 191 :   12  :   --

4 st(uijver)s  penn(ingen) solvith den 40en

der meubilaire goederen van 48 g(u)l(den) is 1 : 4
Aldus geveijlt ende vercogt in’t openbaar ten overstaan van Gasper van de Grient en Maarten van de Graaff schepenen tot Puttershoek, op den 6en februarij 1742

GAD: Oud-rechterlijke archieven van Puttershoek | toegangsnummer: 987 | inv.nr. 28 | fol. 75vso | 06-02-1742